Könyvtár

Iskolai könyvtárunkról

 

A könyvtár működésének célja, a működés feltételei:

 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység.

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel. A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.

 

Könyvtárunk megfelel a következő alapkövetelményeknek:

 • a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére, olvasótermi résszel kiegészítve,
 • alkalmas egy iskolai csoport (15 fő) egyidejű foglalkoztatására,
 • maximális befogadóképessége 25 fő,
 • tanítási napokon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása,
 • rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel

.

 

Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai:

 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők:

 • gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
 • tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
 • az iskola pedagógiai programja szerinti tanórai foglalkozások tartása,
 • könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása,
 • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
 • tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára
 • a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése.

 

 

A könyvtár szolgáltatásai

 

 • szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése,
 • tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök kölcsönzése,
 • lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata,
 • tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról,
 • könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása,

 

 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje

 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.

 

A könyvtár használóinak köre

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

 

Beiratkozás

A tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

 

A könyvtárhasználat módjai:

 

 • Helyben használat: az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók

– a kézikönyvtári állományrész,

– a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok,

– muzeális dokumentumok,

– folyóiratok (legutolsó számok).

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.

A könyvtáros tanár szakmai segítséget ad:

– az információk közötti eligazodásban,

– az információk kezelésében,

– a szellemi munka technikájának alkalmazásában,

– a technikai eszközök használatában.

 

 • Kölcsönzés: A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb négy dokumentum kölcsönözhető egy hónap időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. Az iskolából távozó tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.

 

 

Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:

 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba.